POLITIKA UKLJUČIVANJA RIZIKA ODRŽIVOSTI

Uvod

Društvo OVB Allfinanz Croatia, d.o.o., sa sjedištem na adresi Ulica Nikole Badovinca 25, 10000 Zagreb (u nastavku "OVB"), objavljuje ovime u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama podataka vezanih uz održivost („SFDR Uredba”) u sektoru financijskih usluga, informacije u području rizika održivosti koji se odnose na kapitalna ulaganja i njihovo uključivanje prilikom posredovanja investicijskih proizvoda klijentima.

Održiva ulaganja mogu se definirati kao ekonomska ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju ekološkog cilja, poput ulaganja koji se primjerice mjere prema obveznim indikatorima za učinkovito korištenje resursa u uporabi energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i tla, za nastanak otpada, emisije stakleničkih plinova ili pokazateljima utjecaja na biološku raznolikost i kružno gospodarstvo, ili ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju društvenog cilja, posebno ulaganje koje pomaže u borbi protiv nejednakosti ili ulaganja koja promiču socijalnu koheziju, promiču socijalnu integracija i radno pravne odnose, ili ulaganje u ljudski kapital ili u korist ekonomski ili socijalno ugroženih skupina stanovništva, pod uvjetom da ta ulaganja ne utječu značajno na bilo koji od gore navedenih ciljeva i da društva u koja se ulaže primjenjuju postupke dobrog korporativnog upravljanja, posebice kod zdravih struktura upravljanja, odnosa sa zaposlenicima ili nagrađivanja zaposlenika te poštivanja poreznih propisa.

Rizik održivosti tada je događaj ili uvjet u područjima upravljanja okolišem, socijalnih pitanja ili korporativnog upravljanja, čiji bi nastanak stvarno ili potencijalno mogao imati značajne negativne učinke na vrijednost ulaganja klijenta.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

Prilikom pružanja usluga posredovanja proizvoda, bilo u području proizvoda osiguranja s investicijskom komponentom ili drugih investicijskih proizvoda, OVB uvijek utvrđuje odnos klijenta prema riziku ulaganja pomoću općih pitanja vezano za stručno znanje i iskustvo klijenata u području kapitalnih ulaganja, njihovih investicijskih ciljeva, financijske situacije, tolerancije na rizik i slično. Na temelju analize ovih podataka, klijentu se zatim nude određeni financijski proizvodi odn. investicijski instrumenti.

OVB trenutačno rizike održivosti ne uzima u obzir kao zasebnu kategoriju i nema vlastitu strategiju za procjenu istih  te procjena tih rizika trenutno nije uključena u financijsko planiranje. Općenito, treba napomenuti da bi materijalizacija ovih rizika u ekstremnom slučaju mogla dovesti do manjeg ili negativnog prinosa od ulaganja. Trenutačno se produkti s održivim ulaganjem u ponudi OVB ne nalaze.

Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja 

Rizici održivosti ne utječu na naknadu OVB-a za posredovanje financijskih proizvoda.

Nadalje, OVB također obavještava da u svom financijskom planiranju ne  uzima u obzir značajne negativne učinke na faktor održivosti, posebno s obzirom na opseg svojih aktivnosti i ograničeni broj vrsta financijskih proizvoda koje nudi.  Međutim, OVB namjerava u budućnosti uzeti u obzir informacije o mogućim negativnim učincima na faktore održivosti te ih potom evaluirati u okviru sustava procesa financijskog planiranja dotičnog proizvoda. Međutim, ova aktivnost može započeti tek nakon što partneri vezano za proizvode i proizvođači proizvoda detaljno uzmu u obzir i transparentno objave pojedine faktore održivosti.

Sve ovdje objavljene informacije mogu se ažurirati. Eventualna ažuriranja će se jasno označiti.