Informacije i obveze kreditnih posrednika prema potrošačima

Prava potrošača

Potrošač ima pravo u svakom trenutku prijevremeno ispuniti, djelomično ili u cijelosti, svoje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.
Ako postoji potreba za procjenu vrijednosti stambene nekretnine ona se provodi u skladu s propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina. Procjenitelj koji obavlja procjenu vrijednosti stambene nekretnine mora biti stručno osposobljen i neovisan o postupku odobravanja stambeno potrošačkog kredita kako bi izvršio nepristranu i objektivnu procjenu.
Ako postoje dodatne usluge koje je potrošač dužan ugovoriti kao uvjet za odobravanje stambenog potrošačkog kredita, ili kako bi mu bio odobren stambeni potrošački kredit prema uvjetima pod kojima se nudi na tržištu, potrošač ih može ugovoriti i sa pružateljem usluge koji nije kreditna institucija.
Kreditna institucija u obvezi  je uspostaviti procese za rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju te osigurati učinkovito uspostavljanje kontakata s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju.
Također, u obvezi je potrošače koji imaju poteškoće u plaćanju pisano informirati o aktivnostima koje namjerava poduzeti ili je poduzela u svrhu naplate i predložiti im mjere za olakšanje otplate.
Kreditna institucija ne smije potrošaču s poteškoćama u plaćanju odrediti niti ga teretiti za dodatne naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ovog ugovora (zatezne kamate ne smatraju se dodatnom naknadom).
Kreditna institucija, potrošač i založni dužnik u slučaju poteškoća u plaćanju mogu ugovoriti da se prijenos prava vlasništva nad nekretninom kao instrumentom osiguranja kredita na kreditnu instituciju smatra potpunim ispunjenjem svih preostalih obveza iz ugovora.
Potrošač ima rok, od najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora, za usporedbu ponuda, procjenu njihovih učinaka i donošenje odluke o sklapanju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.
Potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu odustati od ugovora bez navođenja razloga. O tome je dužan obavijestiti kreditnu instituciju i, ako je primjenjivo, drugog pružatelja dodatne usluge u pisanom obliku.
Ako odustane od ugovora, potrošač je dužan platiti kreditnoj instituciji glavnicu i ugovorene kamate na glavnicu od dana povlačenja novca do dana otplate glavnice bez odgode, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je kreditnoj instituciji poslao obavijest o odustanku. Kamata se obračunava na temelju ugovorene kamatne stope. U slučaju odustanka kreditna institucija nema pravo na drugu naknadu od potrošača osim naknade za jednokratne pristojbe koje kreditna institucija plaća javnom upravnom tijelu ako takve postoje.
Pravo na konverziju u alternativnu valutu:  Za vrijeme trajanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti, kreditna institucija će na zahtjev korisnika kredita omogućiti korisniku kredita, u bilo kojem trenutku trajanja ugovornog odnosa konverziju kredita u kune, kao alternativnu valutu. Konverzija se može provesti samo jednom tijekom trajanja ugovornog odnosa.
Kreditna institucija ne zaračunava naknadu za konverziju. Sve ostale troškove koji proizlaze iz konverzije snosi korisnik kredita (npr. troškovi javnog bilježnika).
Kreditna institucija zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev klijenta ako u trenutku podnošenja zahtjeva ili do trenutka sklapanja ugovora o kreditu ocijeni da ne želi zaključiti ugovor o kreditu, o čemu će ga bez odgađanja obavijestiti pisanim putem.
Osim u slučaju iz prethodnog stavka, kreditna institucija zadržava pravo odbiti zahtjev za kredit, odnosno sklopiti ugovor o kreditu i ako klijent uskrati privolu za obradu osobnih podataka u svrhe provedbe ugovornog odnosa, upravljanja i procjene kreditnim i drugim rizicima, kao i u druge svrhe prema odredbama poslovanja kreditne institucija s fizičkim osobama.

Način iznošenja prigovora/mogućnosti dobivanja savjeta unutar savjetovališta za zaštitu potrošača

Potrošač može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu kreditnog posrednika ili na e-mail: ovb@hr.ovb.eu, te putem pošte na adresu: Maksimirska 96/1, 10000 Zagreb kao kreditnog posrednika ili na adresu kreditne institucije.
Ako potrošač nije zadovoljan  odgovorom kreditnog posrednika i/ili kreditne institucije na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje
Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH: https://www.mingo.hr

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita

Podnošenje zahtjeva za kredit:

Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici kreditne institucije. Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita. Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a koja nije starija od 12 mjeseci. Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u kreditnoj instituciji u kojem slučaju procjenu obavljaju sukladno odredbama kreditne institucije.

Obrada kreditnog zahtjeva:

Nakon prikupljene dokumentacije kreditna institucija pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva kreditna institucija može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent. Ukoliko kreditna institucija ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi  prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može zatražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ukoliko klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita kreditna institucija će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu.
Nakon obrade kreditnog zahtjeva kreditna institucija donosi odluku o odobrenju ili neodobrenju kredita. Ukoliko kreditna institucija donese negativnu odluku u najkraćem roku obavještava klijenta o negativnoj odluci. 

Izrada ugovorne dokumentacije:

Nakon odobrenja kredita kreditna institucija o tome obavještava klijenta te priprema ugovornu dokumentaciju (ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr.). Ukoliko su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja (npr. police i sl.), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.

Zaključivanje ugovora o kreditu:

Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika zajedno sa zadužnicom i suglasnost o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca. 

Zasnivanje založnog prava na nekretnini  (ukoliko  se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava):

Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist kreditne institucije, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti kreditnoj instituciji izvadak iz zemljišnih knjiga sa upisanim zalogom u korist kreditne institucije te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist kreditne institucije.

Korištenje kredita:

Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu, te dostavi  sve instrumente osiguranja kredita kreditna institucija na temelju dokumentacije za korištenje kredita izrađuje nalog za korištenje kredita koji klijent potpisuje te se pristupa isplati kredita. Klijent može ugovoriti s kreditnom institucijom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje kreditnu instituciju da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u kreditnoj instituciji.

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu - kreditne institucije

 

OTP banka Hrvatska d.d.

Opće informacije o stambenom kreditu:
https://www.otpbanka.hr/hr/gradani/stambeni-krediti

 

Privredna banka Zagreb d.d.

Opće informacije o stambenom kreditu:
https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti.html

 

PBZ Stambena štedionica d.d.

Opće informacije o stambenom kreditu:
http://pbz-stambena.hr/stambeni-krediti/

 

Podravska banka d.d.

Opće informacije o stambenom kreditu:
https://www.poba.hr/index.php?cat=stambeni_krediti

 

Sberbank d.d.

Opće informacije o stambenom kreditu:
https://www.sberbank.hr/gradjani/krediti/

 

 

 

...

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje iskustva naših posjetitelja. Neki od ovih kolačića tehnički su imperativni kako bi se osigurale određene funkcije web mjesta. Nastavljajući navigacijom na ovim web stranicama, prihvaćate našu upotrebu kolačića.  više

Pored toga, koristimo neke kolačiće koji služe za dobivanje informacija o ponašanju korisnika na ovoj web stranici i za stalno poboljšavanje naše web stranice na temelju tih podataka.