Informacije o korištenju osobnih podataka

Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi osobnih podataka koje prikupljamo o Vama u vezi sa objavama izjava i dojmova klijenata kod OVB Allfinanz Croatia d.o.o. i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o., Zagreb, kao i o pravima koje možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate.

Voditelj obrade

OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25, OIB:  79130948331 i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o.,  Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25, OIB: 93349014295  (u nastavku: OVB) kao Voditelj obrade podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje Vaših osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka

OVB je odredio svog Službenika za zaštitu podataka kao člana našeg tima koji ima potrebnu razinu stručnosti, profesionalne kvalitete, stručnost u nacionalnim i europskim zakonima i praksama zaštite podataka te dubinsko razumijevanje GDPR-a, a također i potrebno poznavanje administrativnih pravila i postupaka naše tvrtke, te osobne kvalitete kao što su integritet i visoka profesionalna etika, prema čl.37, 38. i 39. Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR).

Podaci za kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka su:

e-mail adresa: dpo@ovb.hr, Telefon: 00385/1/2396-800

Svrha obrade i pravna osnova obrade

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo radi objave izjava i dojmova klijenata na našoj web stranici www.ovb.hr kao i drugim medijima.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe. To uključuje npr. sljedeće osobne podatke: ime i prezime, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), te osobnu fotografiju (uz posebnu privolu).

Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni

Vaši se osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Osobne podatke prosljeđivat ćemo drugim primateljima na temelju naše zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. 

Ovisno o svrsi obrade, te kada je primjenjivo, Vaši podaci će biti dostupni i vanjskim primateljima, u navedenim slučajevima, prijenos i obrada Vaših osobnih podataka se vrši uz obvezne mjere zaštite povjerljivosti.

Rok čuvanja i zaštita:

Osobni podaci biti će zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama.  Vaši osobni podaci bit će pohranjeni onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obraduju, osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje. Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem podnesene prijave nepravilnosti.

Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?

Vaši osobni podaci su nam potrebni radi objave izjava i dojmova klijenata na našoj web stranici www.ovb.hr kao i drugim medijima. Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni možda nećemo biti u mogućnosti izvršiti objave istih.

Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi Vaših osobnih podataka. Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

a. Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

b. Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

c. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

d. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

e. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

f. Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

g. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, web: www.azop.hr, tel.: +385 1 4609 000.

h. Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Za ostvarivanje svih svojih prava možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka na gore navedene kontakt podatke. 

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.