Informacije o sustavu zaštite ulagatelja

Fond za zaštitu ulagatelja osnovan je sukladno odredbama važećeg Zakona o tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj, a njime upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb.

Svrha fonda je zaštita tražbina ulagatelja, klijenata članova fonda koje član fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti svojim klijentima u dva slučaja:

  • kada je nad članom fonda otvoren stečajni postupak
  • ako HANFA utvrdi da je kod člana fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima na način da ne može izvršiti novčanu obvezu i/ili vratiti financijske instrumente koje je držao za račun klijenta, administrirao ili s njima upravljao, a nije izgledno da će se te okolnosti u dogledno vrijeme bitno promijeniti.

Članstvo u fondu je obvezno za investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva i/ili financijske instrumente klijenata, kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i/ili obavljaju investicijske aktivnosti na temelju odobrenja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija te društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kada pružaju investicijske usluge sukladno Zakonu o tržištu kapitala, a koji imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

Tražbine klijenta osigurane su do vrijednosti najviše 150.000 kuna po klijentu člana fonda te se isplaćuju iz sredstava fonda koja čine doprinosi članova fonda, sredstva naplaćena u stečajnim postupcima nad članom fonda, prihodi od ulaganja slobodnih sredstava fonda i ostali prihodi.

Tražbine klijenata:

  • novčane tražbine u kunama i u valutama država članica koje Član Fonda duguje klijentu ili koje pripadaju klijentu, a koje predmetni Član Fonda drži za predmetnog klijenta vezano za investicijske usluge, ugovorene s istim
  • financijski instrumenti koji pripadaju klijentu Člana Fonda, a koje Član Fonda drži, administrira ili s njima upravlja za račun svog klijenta, u svezi s investicijskim uslugama ugovorenima s klijentima, pri čemu:
  • držanje sredstava podrazumijeva raspolaganje financijskim instrumentima i novčanim sredstvima klijenta,
  • administriranje sredstvima podrazumijeva uslugu pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge (kao što je upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja),
  • upravljanje sredstvima podrazumijeva vođenje računa portfelja,

a pozicije koje su na računu vrijednosnih papira registrirane s članom Fonda (članom sudionikom SKDD-a) ne smatraju držanjem, administriranjem ili upravljanjem financijskim instrumentima i nisu zaštićene Fondom.

Prema zadnjim dostupnim kontakt podacima, u slučaju nastupanja osiguranog slučaja Fond će, poslati obavijest klijentu Člana Fonda o nastupanju osiguranog slučaja. Klijent je dužan popuniti zahtjev koji će dobiti od Fonda ispravnim podacima na temelju kojeg će mu biti isplaćena osigurana svota. Obrazac se dostavlja isključivo poštom i podnositelj ga mora osobno potpisati, a potpis mora biti valjano ovjeren.

Uz zahtjev se prilaže izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije kojom podnositelj zahtjeva potkrepljuje navode iz zahtjeva te preslika važeće identifikacijske isprave podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva je u istom dužan navesti podatke za kontakt, kako bi svaka komunikacija Fonda s njim bila što brža, jednostavnija i efikasnija.

Ako klijent Fondu nije podnio uredan zahtjev sa svom dokumentacijom potrebnom za procjenu zahtjeva isplata osiguranog iznosa nije moguća.

Rok za podnošenje zahtjeva je pet mjeseci od dana objave rješenja HANFA-e o nastanku osiguranog slučaja u Narodnim novinama.

Klijent gubi pravo na isplatu osiguranog iznosa protekom roka od pet godina od dana objave rješenja HANFA-e u Narodnim novinama.

Svaki klijent može podnijeti samo jedan zahtjev za obeštećenje. Utvrđeni iznos zaštićenih tražbina isplaćuje se na račun koji je naveden u zahtjevu za obeštećenje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 90 dana od dana utvrđenja prava na isplatu zaštićene tražbine. Iznimno, može biti i u duljem roku od 90 dana, ali samo na temelju posebnog rješenja HANFA-e.

Svi ulagatelji mogu dobiti detaljnije informacije o uvjetima i postupku isplate osiguranih tražbina na dokumentaciji naših partnera ili u njihovim službenim sjedištima.