POLITIKA UKLJUČIVANJA RIZIKA ODRŽIVOSTI

Uvod

Društvo OVB Allfinanz Croatia, d.o.o., sa sjedištem na adresi Ulica Nikole Badovinca 25, 10000 Zagreb (u nastavku "OVB"), objavljuje u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga („SFDR Uredba”), informacije u području rizika održivosti koji se odnose na kapitalna ulaganja i njihovo uključivanje prilikom posredovanja investicijskih proizvoda osiguranja.

Održiva ulaganja mogu se definirati kao ekonomska ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju ekološkog cilja, poput ulaganja koji se primjerice mjere prema obveznim indikatorima za učinkovito korištenje resursa u uporabi energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i tla, za nastanak otpada, emisije stakleničkih plinova ili pokazateljima utjecaja na biološku raznolikost i kružno gospodarstvo, ili ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju društvenog cilja, posebno ulaganje koje pomaže u borbi protiv nejednakosti ili ulaganja koja promiču socijalnu koheziju, promiču socijalnu integraciju i radno pravne odnose, ili ulaganje u ljudski kapital ili u korist ekonomski ili socijalno ugroženih skupina stanovništva, pod uvjetom da ta ulaganja ne utječu značajno na bilo koji od gore navedenih ciljeva i da društva u koja se ulaže primjenjuju postupke dobrog korporativnog upravljanja, posebice kod zdravih struktura upravljanja, odnosa sa zaposlenicima ili nagrađivanja zaposlenika te poštivanja poreznih propisa.

Rizik održivosti je događaj ili uvjet u područjima upravljanja okolišem, socijalnih pitanja ili korporativnog upravljanja, čiji bi nastanak stvarno ili potencijalno mogao imati značajne negativne učinke na vrijednost ulaganja klijenta.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

Prilikom pružanja usluga posredovanja u području investicijskih osigurateljnih proizvoda, OVB uvijek utvrđuje odnos klijenta prema riziku ulaganja pomoću općih pitanja vezano za stručno znanje i iskustvo klijenata u području kapitalnih ulaganja, njihovih investicijskih ciljeva, financijske situacije, tolerancije na rizik i slično. Na temelju analize ovih podataka, klijentu se zatim nude određeni investicijsko osigurateljni proizvodi.

OVB trenutačno rizike održivosti ne uzima u obzir kao zasebnu kategoriju i nema vlastitu strategiju za procjenu istih  te procjena tih rizika trenutno nije uključena u financijsko planiranje. Općenito, treba napomenuti da bi materijalizacija ovih rizika u ekstremnom slučaju mogla dovesti do manjeg ili negativnog prinosa od ulaganja. Trenutačno se u ponudi OVB nalazi jedan proizvod investicijskog osiguranja koji promiče okolišna ili socijalna obilježja.

Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja 

Rizici održivosti ne utječu na naknadu OVB-a za posredovanje osigurateljnih proizvoda. Sve ovdje objavljene informacije mogu se ažurirati.